S nami budete môcť
odísť do dôchodku včas

 • Ušetrite na dani až 34,20 € ročne
 • Spravujte pohodlne vašu zmluvu on-line
Uzavrieť on-line

Súkromné sporenie je predmetom dedenia

Sporenie na vlastnom dôchodkovom účte - dediteľnosť nasporenej sumy v prípade úmrtia

Príspevok zamestnávateľa

Do III. piliera vám môže prispievať váš zamestnávateľ

Fondy podľa vlastného výberu

Sporenie v doplnkovom dôchodkovom fonde zvolenom podľa vlastného uváženia


Rýchly výpočet zhodnotenia

Sporiť na dôchodok sa vyplatí i v malých sumách a je lepšie začať už v mladšom veku. Spočítajte si to!

Navyše máte možnosť uplatniť si daňovú úľavu na vami zaplatené príspevky do výšky 180 € ročne a každoročne tak môžete ušetriť
na dani 34,20 €
(úľava sa vzťahuje na daňovníka, ktorý nemá ďalšiu účastnícku zmluvu podpísanú pred 1.1.2014)

Minimálny vek: 16 rokov
maximálny vek: 61 rokov
%Aké ročné zhodnotenie vyplniť?
Uzavrieť on-line

Celková suma na vašom dôchodkovom účte
v 62 rokoch:

Celková suma 0 €

 • 0 €
 • 0 €
 • 0 €
 
 
 
 

Prečo s NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.?

Dlhodobé a stabilné sporenie s najväčším správcom doplnkových dôchodkových fondov s najdlhšou tradíciou v SR.

Špeciálny bonus vo forme 1 % z hodnoty mesačných nákupov ako bonusový príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie. Viac tu

Možnosť kedykoľvek a bezplatne meniť dôchodkový fond, v ktorom sú príspevky investované.

s možnosťou elektronických výpisov.


Jednoducho a rýchlo z pohodlia domova

 • Vyplňte formulár (3 kroky)
 • Kliknite na 
  “Odoslať”
 • Pošleme Vám
  zmluvu e-mailom
 • Podpísanú zmluvu
  pošlite do NN
 • Začnete sporiť
  na dôchodok

Ako vám bude vyplácaný dôchodok z III. piliera?

Doplnkový starobný dôchodok sa vypláca vo forme doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku. Účastníkovi, ktorý požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku, sa tento dôchodok vypláca najmenej 5 rokov, ak mu vznikol nárok na výplatu starobného alebo predčasného starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne alebo ak dovŕšil 62 rokov veku. Nakoľko aktuálne žiadna komerčná poisťovňa neumožňuje doživotné vyplácanie, tento druh dôchodku sa vypláca formou dočasného dôchodku.

Doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca vo forme doživotného doplnkového výsluhového dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku. Účastníkovi, ktorý požiada o vyplácanie dočasného doplnkového výsluhového dôchodku, sa tento dôchodok vypláca najmenej 5 rokov, ak obdobie doplnkového dôchodkového sporenia za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za tohto zamestnanca z dôvodu výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj trvalo minimálne 10 rokov a účastník dovŕšil 55 rokov veku. Nakoľko aktuálne žiadna komerčná poisťovňa neumožňuje doživotné vyplácanie, tento druh dôchodku sa vypláca formou dočasného dôchodku.

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie, ak účastník o vyplatenie jednorazového vyrovnania požiada z dôvodu vyplácania invalidného dôchodku, na ktorý vznikol nárok po uzatvorení účastníckej zmluvy pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo z dôvodu splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok alebo z dôvodu zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo z dôvodu zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov.

Účastník, ktorý nesplnil podmienky na vyplácanie doplnkového starobného alebo doplnkového výsluhového dôchodku môže požiadať o predčasný výber. Suma predčasného výberu zodpovedá objemu príspevkov zaplatených účastníkom. O predčasný výber môže účastník požiadať najskôr po uplynutí 10 rokov od uzavretia účastníckej zmluvy a iba raz v priebehu 10 rokov trvania účastníckej zmluvy. Vyplatením predčasného výberu zmluva nezaniká.


Ďalšie informácie

 

Viac informácií týkajúcich sa doplnkového dôchodkového sporenia v NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. nájdete na internetovej stránke: www.nn-tatry-sympatia.sk

 • Nevyhovuje vám forma uzatvorenia zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení
  on-line?
 • Dohodnite si stretnutie!
Dohodnúť osobné stretnutie
 • Uzavrite si doplnkové dôchodkové sporenie.
 • Stačí len vyplniť údaje vo formulári a zaplatiť príspevok.
Uzavrieť on-line teraz!

Klientska linka
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.:

 

Hore