Ako vám bude vyplácaný dôchodok z III. piliera?

Vznik nároku:

 • Dosiahnutie dôchodkového veku (t. j. máte nárok na starobný dôchodok) alebo priznanie starobného, resp. predčasného starobného dôchodku Sociálnou poisťovňou.

Vypláca sa vo forme:

 • Dočasného doplnkového starobného dôchodku (vypláca sa najmenej 5 rokov).

Vznik nároku:

 • Dosiahnutie veku 55 rokov a minimálne 10 rokov sporenia, počas ktorého zamestnávateľ platil príspevky za tohto zamestnanca z dôvodu výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj.

Vypláca sa vo forme:

 • Dočasného doplnkového výsluhového dôchodku (vypláca sa najmenej 5 rokov).

Vznik nároku v prípade:

 • Invalidity z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
 • Smrti účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku (100 %).
 • Vyplácania doplnkového starobného/výsluhového dôchodku, ak je hodnota osobného účtu účastníka nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR.

  Vznik nároku:

 • Ak účastník nesplnil podmienky na vyplácanie doplnkového starobného/výsluhového dôchodku.

Výška dávky:

 • Suma predčasného výberu zodpovedá objemu príspevkov zaplatených účastníkom a im prislúchajúce zhodnotenie.
 • Prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa uzatvorenia prvej účastníckej zmluvy, na základe ktorej boli zaplatené príspevky. Ďalší predčasný výber môže byť vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa výplaty posledného predčasného výberu.

Hore