Ako vám bude vyplácaný dôchodok z III. piliera?

Doplnkový starobný dôchodok sa vypláca vo forme doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku. Účastníkovi, ktorý požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku, sa tento dôchodok vypláca najmenej 5 rokov, ak mu vznikol nárok na výplatu starobného alebo predčasného starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne alebo ak dovŕšil 62 rokov veku. Nakoľko aktuálne žiadna komerčná poisťovňa neumožňuje doživotné vyplácanie, tento druh dôchodku sa vypláca formou dočasného dôchodku.

Doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca vo forme doživotného doplnkového výsluhového dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku. Účastníkovi, ktorý požiada o vyplácanie dočasného doplnkového výsluhového dôchodku, sa tento dôchodok vypláca najmenej 5 rokov, ak obdobie doplnkového dôchodkového sporenia za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za tohto zamestnanca z dôvodu výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj trvalo minimálne 10 rokov a účastník dovŕšil 55 rokov veku. Nakoľko aktuálne žiadna komerčná poisťovňa neumožňuje doživotné vyplácanie, tento druh dôchodku sa vypláca formou dočasného dôchodku.

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie, ak účastník o vyplatenie jednorazového vyrovnania požiada z dôvodu vyplácania invalidného dôchodku, na ktorý vznikol nárok po uzatvorení účastníckej zmluvy pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo z dôvodu splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok alebo z dôvodu zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo z dôvodu zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov.

Účastník, ktorý nesplnil podmienky na vyplácanie doplnkového starobného alebo doplnkového výsluhového dôchodku môže požiadať o predčasný výber. Suma predčasného výberu zodpovedá objemu príspevkov zaplatených účastníkom. O predčasný výber môže účastník požiadať najskôr po uplynutí 10 rokov od uzavretia účastníckej zmluvy a iba raz v priebehu 10 rokov trvania účastníckej zmluvy. Vyplatením predčasného výberu zmluva nezaniká.

Hore