On-line uzavretie doplnkového dôchodkového sporenia

Rozloženie investičnej stratégie

Zistite svoju investičnú stratégiu vyplnením Dotazníka k analýze potrieb a investičnému profilu účastníka. Vyplňte dotazník

Vyberte, do akých fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., chcete investovať

Účastník si v súlade so zákonom č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení môže v rovnakom čase sporiť vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch súčasne. Pomer rozdelenia príspevkov a majetku medzi viac fondov je ľubovoľný.

 

Investičným cieľom doplnkového dôchodkového fondu je dosiahnutie nadpriemerného zhodnotenia majetku v dlhodobom horizonte aplikovaním dynamickej rastovej investičnej stratégie, ktorá spočíva v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov a pomerne značnom podiele akciových investícií v majetku fondu. V prípade potreby je časť portfólia investovaná do finančných derivátov na účely zabezpečenia majetku fondu voči menovému riziku. Fond podstupuje pri investovaní zvýšenú mieru rizika, ktorá sa prejavuje zvýšenou kolísavosťou ceny dôchodkovej jednotky.

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 52 rokov, resp. ak sa nechystáte odísť do dôchodku skôr ako o 10 rokov.

 
%
Rastový príspevkový d.d.f.
 

Investičným cieľom doplnkového dôchodkového fondu je dosiahnutie zhodnotenia majetku presahujúceho mieru inflácie v dlhodobom horizonte pri strednej miere rizika aplikovaním umiernenej investičnej stratégie, ktorá spočíva najmä v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov s možnosťou investovania do akcií alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania investujúcich do akcií. V prípade potreby je časť portfólia investovaná do finančných derivátov na účely zabezpečenia majetku fondu voči menovému riziku.

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 57 rokov, resp. ak sa nechystáte odísť do dôchodku skôr ako o 5 rokov.

 
%
Vyvážený príspevkový d.d.f.
 

Investičným cieľom doplnkového dôchodkového fondu je zabezpečiť účastníkom stabilné zhodnotenie majetku v dlhodobom horizonte pri nízkej miere rizika aplikovaním konzervatívnej investičnej stratégie, ktorá spočíva najmä v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov výlučne v EUR.

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 62 rokov bez ohľadu na vašu plánovanú dobu odchodu do dôchodku.

 
%
Konzervatívny príspevkový d.d.f.
Musíte rozdeliť 100% príspevkov.
Celkom 0 %

Vyberte, do akých fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., chcete rozdeliť majetok nasporený v predchádzajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. O prevod prostriedkov, prosím, požiadajte Vašu pôvodnú DDS.

%
Rastový príspevkový d.d.f.
%
Vyvážený príspevkový d.d.f.
%
Konzervatívny príspevkový d.d.f.
Musíte rozdeliť 100% príspevkov.
Celkom 0 %

Výška mesačného príspevku

Určenie výšky príspevku účastníka:

Príspevky zamestnávateľa

Nájsť IČO firmy v obchodnom registri