On-line uzavretie doplnkového dôchodkového sporenia

Rozloženie investičnej stratégie

Zistite svoju investičnú stratégiu vyplnením Dotazníka k analýze potrieb a investičnému profilu potenciálneho účastníka. Vyplňte dotazník

Vyberte, do akých fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., chcete investovať

Účastník si v súlade so zákonom č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení môže v rovnakom čase sporiť vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch súčasne. Pomer rozdelenia príspevkov a majetku medzi viac fondov je ľubovoľný.

 

Investičným cieľom doplnkového dôchodkového fondu je zabezpečiť účastníkom stabilné zhodnotenie majetku v dlhodobom horizonte pri nízkej miere rizika aplikovaním konzervatívnej investičnej stratégie, ktorá spočíva najmä v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov výlučne v EUR.

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 62 rokov bez ohľadu na vašu plánovanú dobu odchodu do dôchodku.

 
%
Konzervatívny príspevkový d.d.f.
 

Investičným cieľom doplnkového dôchodkového fondu je dosiahnutie zhodnotenia majetku presahujúceho mieru inflácie v dlhodobom horizonte pri strednej miere rizika aplikovaním umiernenej investičnej stratégie, ktorá spočíva najmä v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov s možnosťou investovania do akcií alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania investujúcich do akcií. V prípade potreby je časť portfólia investovaná do finančných derivátov na účely zabezpečenia majetku fondu voči menovému riziku.

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 57 rokov, resp. ak sa nechystáte odísť do dôchodku skôr ako o 5 rokov.

 
%
Vyvážený príspevkový d.d.f.
 

Investičným cieľom doplnkového dôchodkového fondu je dosiahnutie nadpriemerného zhodnotenia majetku v dlhodobom horizonte aplikovaním dynamickej rastovej investičnej stratégie, ktorá spočíva v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov a pomerne značnom podiele akciových investícií v majetku fondu. V prípade potreby je časť portfólia investovaná do finančných derivátov na účely zabezpečenia majetku fondu voči menovému riziku. Fond podstupuje pri investovaní zvýšenú mieru rizika, ktorá sa prejavuje zvýšenou kolísavosťou ceny dôchodkovej jednotky.

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 52 rokov, resp. ak sa nechystáte odísť do dôchodku skôr ako o 10 rokov.

 
%
Rastový príspevkový d.d.f.
 

Indexový fond je vhodný pre klientov, ktorí majú nízku averziu voči riziku, chápu riziká spojené s investíciami do akcií a majú viac ako 15 rokov do dovŕšenia dôchodkového veku.
Cieľom investičnej stratégie indexového fondu je dosiahnutie nadpriemerných výnosov v dlhodobom horizonte. Fond z tohto dôvodu podstupuje pri investovaní vysokú mieru rizika, ktoré vyplýva z jeho zamerania, investovania do svetových akciových indexov. Vysoký podiel akciových investícií v portfóliu indexového fondu bude znamenať nielen možnosť vysokých ziskov, ale aj prípadných strát pri negatívnom vývoji na akciových trhoch. Akciové investície môžu tvoriť až 100 % hodnoty majetku fondu. Táto časť portfólia indexového fondu je investovaná do akcií sprostredkovane pomocou cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania, ktorých stratégiou je kopírovanie niektorého cieľového akciového indexu. Táto zložka majetku indexového fondu je široko diverzifikovaná, investovaná primárne do titulov v rozvinutých krajinách USA, Európskej únie, Japonska a do titulov z rozvíjajúcich sa trhov.

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 47 rokov, resp. ak sa nechystáte odísť do dôchodku skôr ako o 15 rokov.

 
%
Indexový príspevkový d.d.f.
Musíte rozdeliť 100% príspevkov.
Celkom 0 %

Vyberte, do akých fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., chcete rozdeliť majetok nasporený v predchádzajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. O prevod prostriedkov, prosím, požiadajte Vašu pôvodnú DDS.

%
Konzervatívny príspevkový d.d.f.
%
Vyvážený príspevkový d.d.f.
%
Rastový príspevkový d.d.f.
%
Indexový príspevkový d.d.f.
Musíte rozdeliť 100% príspevkov.
Celkom 0 %

Kód kampane

Výška mesačného príspevku

Určenie výšky príspevku účastníka:

Príspevky zamestnávateľa

Nájsť IČO firmy v obchodnom registri