On-line uzavretie starobného dôchodkového sporenia

Rozloženie investičnej stratégie

Zistite svoju investičnú stratégiu vyplnením Dotazníka k analýze potrieb a investičnému profilu potenciálneho sporiteľa. Vyplňte dotazník

Vyberte, do akých dôchodkových fondov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s., chcete investovať

Rozdeľte prichádzajúce príspevky

 
 • Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v strednodobom horizonte pri dodržaní podmienky garancie. Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú nízku mieru rizika.
 • Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť len peňažné a dlhopisové investície a obchody určené na obmedzenie menového a úrokového rizika.
 • Hodnota dlhopisových investícií môže spolu tvoriť až 100 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Majetok v dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menovému riziku, môže tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
 • Ak v dôchodkovom fonde v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, NN DSS je povinná doplniť hodnotu majetku v dôchodkovom fonde z vlastného majetku.
 
%
Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.
 
 • Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte. Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos ako pri garantovanom dôchodkovom fonde a zároveň sú ochotní akceptovať vyššiu mieru rizika.
 • Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové, akciové investície a obchody určené na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v dôchodkovom fonde.
 • Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku a hodnota dlhopisových a peňažných investícií musí spolu tvoriť najmenej 50 % čistej hodnoty majetku tohto fondu. Majetok, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
 
%
Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.
 
 • Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte. Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať vyššiu mieru rizika.
 • Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové, akciové investície a obchody určené na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v dôchodkovom fonde.
 • Hodnota dlhopisových a peňažných investícií môže spolu tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Majetok, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde.
 
%
Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.
 
 • Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte.
 • Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika poklesu hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Fond investuje predovšetkým do investícií, ktoré presadzujú politiku udržateľného rozvoja, klasifikovaných na základe environmentálnych, sociálnych kritérií a kritérií riadenia spoločnosti.
 • Majetok v tomto dôchodkovom fonde tvoria predovšetkým akciové investície a v menšej miere peňažné a dlhopisové investície, investície do drahých kovov. Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť až 100 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Majetok, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde.
 • Z pohľadu geografického rozmiestnenia sú investície v tomto dôchodkovom fonde realizované najmä v Spojených štátoch amerických, krajinách rozvíjajúcich sa trhov ako aj v štátoch Európskej únie.
 
%
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.
 
 • Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte. Investičná stratégia je vykonávaná pasívne prostredníctvom kopírovania zloženia finančného indexu MSCI World EUR a je napĺňaná najmä investovaním do cenných papierov naviazaných na tento index. Index MSCI World EUR je poskytovaný spoločnosťou Morgan Stanley Capital International a sleduje vývoj akciových trhov vyspelých krajín, akými sú napríklad Spojené štáty americké, Japonsko, Veľká Británia, Francúzsko, Kanada, Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Izrael, Hong Kong, Austrália alebo Singapur.
 • Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné investície, akciové investície a finančné deriváty, pričom podkladovým aktívom finančných derivátov sú cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu akciového indexu a kapitálové cenné papiere z portfólia dôchodkového fondu.
 • Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika spojenú s kopírovaním zloženia finančného indexu.
 
%
Index Global – Indexový negarantovaný d.f.
Môžete vybrať maximálne 2 fondy, jeden z nich musí byť dlhopisový, druhý akýkoľvek.
Musíte rozdeliť 100% príspevkov.
Celkom 0 %

Kód kampane

UPOZORNENIE: Pri prestupe z inej spoločnosti musí byť súčasťou zmluvy akceptačný list.

Vyberte, do akých dôchodkových fondov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.,
chcete rozdeliť majetok nasporený v predchádzajúcej dôchodkovej spoločnosti

%
Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.
%
Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.
%
Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.
%
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.
%
Index Global – Indexový negarantovaný d.f.
Môžete vybrať maximálne 2 fondy, jeden z nich musí byť dlhopisový, druhý akýkoľvek.
Musíte rozdeliť 100% príspevkov.
Celkom 0 %