On-line uzavretie starobného dôchodkového sporenia

Rozloženie investičnej stratégie

Zistite svoju investičnú stratégiu vyplnením Dotazníka k analýze potrieb a investičnému profilu potenciálneho sporiteľa. Vyplňte dotazník

Vyberte, do akých dôchodkových fondov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s., chcete investovať

Rozdeľte prichádzajúce príspevky

 
 • Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v krátkodobom až strednodobom horizonte. Dôchodkový fond je určený konzervatívnym sporiteľom.
 • Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť len peňažné a dlhopisové investície a obchody určené na obmedzenie devízového a úrokového rizika.
 • Majetok v dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
 • Ak v dôchodkovom fonde v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, NN DSS je povinná doplniť hodnotu majetku v dôchodkovom fonde z vlastného majetku podľa príslušných ustanovení zákona.
 
%
Tradícia – Dlhopisový garantovaný d.f.
 
 • Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte. Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať stredne vysokú mieru rizika poklesu hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
 • Majetok v tomto dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové, akciové investície a obchody určené na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v dôchodkovom fonde.
 • Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku tohto fondu. Hodnota dlhopisových a peňažných investícií musí spolu tvoriť najmenej 50 % čistej hodnoty majetku tohto fondu. Majetok, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde. Súčet investícií do cenných papierov a certifikátov a do derivátov, ktorých podkladovým nástrojom je rovnaký druh drahého kovu, nesmie tvoriť viac ako 10% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, súčet investícií do cenných papierov a certifikátov a do derivátov, ktorých podkladovým nástrojom je akýkoľvek drahý kov, nesmie tvoriť viac ako 20% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
 
%
Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.
 
 • Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte. Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika poklesu hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
 • Majetok v tomto dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové, akciové investície a obchody určené na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v dôchodkovom fonde.
 • Hodnota dlhopisových a peňažných investícií môže spolu tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Majetok, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde. Súčet investícií do cenných papierov a certifikátov a do derivátov, ktorých podkladovým nástrojom je rovnaký druh drahého kovu, nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, súčet investícií do cenných papierov a certifikátov a do derivátov, ktorých podkladovým nástrojom je akýkoľvek drahý kov, nesmie tvoriť viac ako 20% čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
 
%
Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.
 
 • Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je kopírovanie zloženia finančného indexu EURO STOXX 50., tak aby výkonnosť dôchodkového fondu približne zodpovedala výkonnosti uvedeného finančného indexu. EURO STOXX 50 (Euro Stoxx 50 TR Net), skrátené označenie SX5T, predstavuje akciový index zložený z akcií 50 verejne obchodovaných spoločnosti s najväčšou trhovou kapitalizáciou v Eurozóne. Aktuálne informácie o zložení a vývoji indexu je možné nájsť na internetovej stránke poskytovateľa indexu: www.stoxx.com. Investičná stratégia je napĺňaná najmä investovaním do cenných papierov, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu uvedeného finančného indexu.
 • Dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika spojenú s kopírovaním zloženia finančného indexu.
 
%
Index – Indexový negarantovaný d.f.
Môžete vybrať maximálne 2 fondy, jeden z nich musí byť dlhopisový, druhý akýkoľvek.
Musíte rozdeliť 100% príspevkov.
Celkom 0 %

Pri prestupe z inej spoločnosti musí býť súčasťou zmluvy akceptačný list.

Vyberte, do akých dôchodkových fondov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.,
chcete rozdeliť majetok nasporený v predchádzajúcej dôchodkovej spoločnosti

%
Tradícia – Dlhopisový garantovaný d.f.
%
Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.
%
Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.
%
Index – Indexový negarantovaný d.f.
Môžete vybrať maximálne 2 fondy, jeden z nich musí byť dlhopisový, druhý akýkoľvek.
Musíte rozdeliť 100% príspevkov.
Celkom 0 %

* povinný údaj